Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona danych

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W MIEJSKIM ZAKŁADZIE KOMUNIKACJI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PRZEMYŚLU
 
1
DEFINICJE
 
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 
Administrator Danych Osobowych (ADO) – podmiot, który decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych.
 
Przetwarzanie– operacje na danych osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 
Dane osobowe– rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”).
 
Osoba, której dane dotyczą– rozumie się przez to każdą osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych. 
 
2
WPROWADZENIE
 
Zapewniając bezpieczeństwo i poufność powierzonych danych osobowych poprzez ochronę interesów oraz praw osób, których dane dotyczą, a także przyjmując postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych oraz wydane w ich oparciu przepisy szczególne innych Ustaw i aktów wykonawczych, Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 9; 37 – 700 Przemyśl, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076814, posiadająca numer NIP 7952045083 oraz REGON 650890980, wprowadza niniejszą Politykę Przetwarzania Danych Osobowych. Dokument ma w szczególności na celu spełnienie obowiązku informacyjnego (o którym mowa w art. 13 – informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby której dane dotyczą) wobec osób, których dane dotyczą tj. zagwarantowanie skutecznej realizacji praw i wolności podmiotów danych.
 
3
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
 
Realizując zasady określone w RODO, a w szczególności zasady integralności i poufności oraz rozliczalności przetwarzania danych osobowych, MZK Przemyśl wdrożyło zabezpieczenia techniczne
i organizacyjne gwarantujące ochronę praw osób, których dane dotyczą m.in. poprzez umożliwienie wykonywania czynności na danych tylko i wyłącznie osobom upoważnionym przez ADO, dobór podmiotów świadczących usługi na rzecz MZK Przemyśl, które spełniają wymagania określone w RODO, zabezpieczenie infrastruktury informatycznej przed nieuprawnionym dostępem czy też monitorowanie i rejestrowanie czynności przetwarzania. MZK Przemyśl kontroluje stosowane rozwiązania techniczne
i organizacyjne i regularnie dostosowuje je do ewentualnych zagrożeń.  
 
4
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 
Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu (dalej „MZK Przemyśl”) przy ul. Lwowskiej 9; 37 – 700 Przemyśl, wpisana KRS 0000076814, NIP 7952045083 oraz REGON 650890980. Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować:
·         listownie, na adres: ul. Lwowska 9, 37 – 700 Przemyśl
·         za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: 
·         telefonicznie pod numerem telefonu: 16 678 30 44
 
5
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 
Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować:
·         telefonicznie: (+48) 733 040 110
·         listownie, na adres: ul. Lwowska 9, 37 – 700 Przemyśl
·         za pośrednictwem e – mail, na adres: 
 
6
PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
PASAŻEROWIE
 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy w zakresie przewozów tj. wydania biletu rodzinnego, imiennego, ulgowego lub bezpłatnego (oraz czynności przed jego wydaniem), wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy przewozu oraz zapewnienia prawidłowej realizacji takich usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. wystawiania i przechowywania właściwych dokumentów księgowych oraz wydania biletu uprawniającego do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów komunikacją miejską, zgodnie z właściwymi Uchwałami Rady Miejskiej w Przemyślu w ramach zadań realizowanych
w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO) – obowiązek prawny ciążący na ADO oraz wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. MZK Przemyśl będzie przetwarzał dane osobowe w ramach swojego uzasadnionego interesu tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Takim uzasadnionym interesem będzie między innymi: udzielanie odpowiedzi na zgłoszone reklamacje lub skargi, w celu poprawy jakości usług świadczonych przez MZK Przemyśl, kontroli ważności posiadanego biletu lub dokumentu uprawniającego do korzystania z ulgowych przejazdów, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, a także dochodzenia roszczeń  przez MZK Przemyśl (m.in. na skutek uszkodzeń lub innych zniszczeń na mieniu) oraz obrony przed roszczeniami lub tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne MZK Przemyśl.
PARKING PŁATNY
 
Dane osobowe przetwarzane są w celu wystawiania (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług) i przechowywania właściwych dokumentów księgowych (zgodnie przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości) – art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f
RODO – uzasadniony interes ADO.

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu wypełnienia ustawowych obowiązków spoczywających na MZK Przemyśl wynikających z Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.,
o rzeczach znalezionych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny.

KORESPONDENCJA TRADYCYJNA ORAZ E – MAIL
 
Dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z prowadzoną korespondencją
w zależności od jej zakresu m.in. odpowiedzi na zgłaszane wnioski lub skargi. Wówczas przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w związku
z prawnie uzasadnionym interesem ADO.  Dane osobowe mogą być również przetwarzane w przypadku dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko MZK Przemyśl. W takim przypadku ADO będzie przetwarzał dane osobowe również w ramach swojego prawnie uzasadnionego interesu.
USŁUGODAWCY
 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku realizacji umowy dane osobowe będą przetwarzane także w celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na MZK Przemyśl, które są określone w obowiązujących przepisach prawa (np. wystawiania i przechowywania właściwych dokumentów księgowych) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny spoczywający na ADO. MZK Przemyśl może również przetwarzać dane w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikłymi na tle realizacji umowy.
W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. w związku z prawnie uzasadnionym interesem MZK Przemyśl.
 
KONTRAHENCI
 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, a w przypadku zawarcia umowy w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych przez MZK Przemyśl (w zależności od wyboru rodzaju usług jak m.in. korzystania z usług stacji paliw, najmu autobusu czy usług reklamy na pojazdach MZK Przemyśl) – (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. wystawiania i przechowywania właściwych dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – obowiązek prawny ciążący na ADO. Dodatkowo MZK Przemyśl będzie przetwarzał dane osobowe w ramach swojego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest m.in. rozpatrywanie składanych reklamacji oraz skarg, windykacji nieopłaconych należności względem MZK Przemyśl, a także ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (m.in. na skutek uszkodzeń lub innych zniszczeń na mieniu) oraz tworzenie zestawień i analiz na potrzeby wewnętrzne MZK Przemyśl.
 
 
REKRUTACJA
 
W przypadku złożenia/przesłania do MZK Przemyśl CV lub listu motywacyjnego, dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzoną rekrutacją oraz podjęciem przez ADO czynności przed zawarciem umowy, a także w związku z obowiązkami prawnymi spoczywającymi na MZK Przemyśl, które wynikają z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy. W przypadku gdy dane osobowe umieszczone w CV bądź liście motywacyjnym będą wykraczały poza zakres określony w art. 221 Ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ADO będzie je przetwarzał na podstawie udzielonej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. ADO będzie przetwarzał dane osobowe również na potrzeby przyszłych rekrutacji, jednakże tylko i wyłącznie w sytuacji gdy uzyska na takie działania pozwolenie w postaci odpowiedniej zgody, wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą.
 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 
WIZERUNEK
 
Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu publikacji wizerunku na stronie internetowej, mediach społecznościowych, w materiałach reklamowych bądź ofertowych MZK Przemyśl lub w prasie, wówczas dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
MONITORING WIZYJNY
 
Dane   osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego  są   przetwarzane   w   celu   prawidłowego realizowania usług tj.: zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i pracowników MZK Przemyśl, zapewnienia bezpieczeństwa mienia, rozstrzygania sporów, wyjaśniania sytuacji konfliktowych związanych z wniesionymi skargami lub odwołaniami, rozpatrywania reklamacji oraz w celu dowodowym, będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes MZK Przemyśl.
 
KONTAKT TELEFONICZNY
 
W przypadku kontaktu telefonicznego z ADO, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z prawnie uzasadnionym interesem MZK Przemyśl. ADO lub upoważniony pracownik może poprosić o podanie danych umożliwiających identyfikację osoby.
 
7
PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres: ul. Lwowska 9, 37 – 700 Przemyśl, elektronicznej na adres poczty e – mail:  lub osobiście w siedzibie Administratora danych osobowych.
 
8
ODBIORCY DANYCH
 
Przetwarzane przez ADO dane osobowe mogą być ujawniane tylko i wyłącznie upoważnionym osobom w ramach struktury organizacyjnej MZK Przemyśl (np. pracownikom), podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia lub innym administratorom danych przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu (w zależności od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych osobowych), m.in. Urzędowi Miasta Przemyśla, w celu kontroli realizacji usług, ubezpieczycielowi w zakresie ubezpieczenia OC, osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o właściwe przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a także podmiotom świadczącym usługi księgowe, audytowe, ubezpieczeniowe, pomoc prawną, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne (np. hosting), udostępniające narzędzia lub obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty prowadzące działalność płatniczą (np. banki lub operatorzy płatności internetowych), a także podmiotom uprawnionym, w przypadku gdy wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych osobowych np. Sądy, Prokuratura, Komornicy sądowi czy Policja.
9
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
 
MZK Przemyśl przetwarza dane osobowe przy uwzględnieniu podstawy prawnej oraz celu przetwarzania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz przyjętą instrukcję kancelaryjną w zakresie okresów przetwarzania danych osobowych.
·         Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), ADO przetwarza dane osobowe do czasu jej wycofania.
·         Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w celu realizacji umowy bądź podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy ADO przetwarza dane do czasu jej realizacji (chyba, że obowiązek dalszego przetwarzania wynika z obowiązujących przepisów prawa np. Ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości).
·         Gdy przetwarzanie danych osobowych określają przepisy obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wówczas ADO przetwarza dane osobowe przez okres wynikający z tych właściwych przepisów, lub przez okres ustalony przez ADO na podstawie wewnętrznych zarządzeń m.in.:
-        dokumentacja uprawniająca do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów komunikacją miejską, zgodnie z właściwymi Uchwałami Rady Miejskiej w Przemyślu będzie przetwarzana przez okres 5 lat,
-        4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
w przypadku gdy zamówienie publiczne będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, dane osobowe będą przechowywane przez okresy wskazane w tych umowach.
·         Jeżeli MZK Przemyśl przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wtedy dane osobowe są przetwarzane aż do realizacji tego interesu, lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu (z tym zastrzeżeniem, że dane osobowe przetwarzane na podstawie przesyłanej korespondencji nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż 5, dane osobowe pozyskane w ramach windykacji należności na skutek przejazdu bez ważnego biletu, przetwarzane będą przez okres 3). Okres przetwarzania danych może być wydłużony w sytuacji gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (np. dane z monitoringu wizyjnego przetwarzane przez okres 21 dni mogą być przetwarzane w dalszym ciągu, aż do czasu zakończenia postępowania sądowego lub likwidacji szkody).
 
Po realizacji ostatniego z celów, dla którego dane zostały pozyskane, dane osobowe są niezwłocznie usuwane lub archiwizowane przy uwzględnieniu właściwych przepisów RODO.
 
10
ZAKRES PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW
 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez MZK Przemyśl oraz w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania, ADO informuje o prawach, które przysługują osobom których dane dotyczą:
·         Prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii danych – ADO przekazuje osobie której dane dotyczą informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także
o zakresie danych, które są przetwarzane. ADO przekazuje ponadto kopię danych osobie występującej z żądaniem przekazania kopii danych,  
·         Prawo do sprostowania danych (poprawienia danych) – ADO na żądanie osoby, której dane dotyczą prostuje dane nieprawidłowe lub uzupełnia dane niekompletne.
·         Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)–  osoba, której dane dotyczą może żądać od ADO usunięcia danych, w sytuacji gdy jej zdaniem nie służą one realizacji żadnego celu przetwarzania.
·         Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – ADO zaprzestaje przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania działań uzgodnionych z osobą, której dane dotyczą, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są niezgodnie z prawem, a także przypadkach gdy ADO nie potrzebuje zgromadzonych danych ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami bądź na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania,
·         Prawo do wniesienia sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że ADO wykaże istnienie ważnych – prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania,
·         Prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać od ADO dane jej dotyczące w formacie, który daje możliwość odczytania danych przez komputer. Osoba, której dane dotyczą ma prawo również do żądania przesłania tych danych (jeżeli możliwości techniczne na to pozwolą) innemu podmiotowi.
 
ADO nie jest zobowiązany do realizacji wszystkich ww. uprawnień, w każdym zakresie i w każdym przypadku. Konkretne uprawnienia przysługują bowiem w zależności od tego na jakiej podstawie prawnej oparte jest przetwarzanie i jaki jest jego cel.
 
ADO informuje również, o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego
w przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. 
11
OBOWIĄZEK/DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
 
Podanie ADO danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody jest dobrowolne. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wówczas podanie danych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych objętych art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. obowiązkiem prawnym ciążącym na ADO jest warunkiem ustawowym. W sytuacji gdy MZK Przemyśl przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO podanie tych danych przez osobę której dane dotyczą jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych w zależności od konkretnej przesłanki przetwarzania określonej powyżej, może skutkować brakiem możliwości realizacji przez ADO poszczególnych celów, dla których dane osobowe są pobierane.
12
REALIZACJA PRAW, OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
 
ADO komunikuje się z osobą, której dane dotyczą w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, a także prowadzi komunikację w sprawie przetwarzania. Informacji udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie, jak również ustnie, o ile potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą. Odpowiedzi udziela się bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania ADO poinformuję osobę, której dane dotyczą
o takim przedłużeniu terminu. ADO w ramach powyższej komunikacji nie pobiera opłat, może jednak pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, ADO może odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 
13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.       Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również nie podlegają profilowaniu.
2.       Niniejsza Polityka Przetwarzania Danych Osobowych obowiązuje w MZK Przemyśl od dnia 25 maja 2018 r.
Wersja XML