Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przepisy porządkowe

Wyciąg z Regulaminu
świadczenia usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu.

(Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 277/08 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 29 września 2008r.)

PRZEPISY OGÓLNE

Pasażerowie oraz kierujący autobusami, a także osoby upoważnione do kontroli biletowej zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Do przejazdu autobusami MZK Sp. z o.o. w Przemyślu upoważniają:

MZK Sp. z o.o. w Przemyślu nie odpowiada wobec pasażera za szkody powstałe w skutek przerw w ruchu albo zmiany kierunku ruchu spowodowanych z przyczyn niezależnych od Spółki.

PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

Zabronione jest:

PRAWA I OBOWIĄZKI OBSŁUGI AUTOBUSÓW

Obsługa autobusu ma prawo odmówić przewozu i kontynuowania dalszej jazdy osób:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu uzyskania pomocy, kierujący autobusem ma prawo zjechać z trasy przejazdu do najbliższego Komisariatu Policji lub Straży Miejskiej lub wezwać Policję lub Straż Miejską.

Kierujący autobusem zobowiązany jest do zasygnalizowania odjazdu, po uprzednim upewnieniu się, że wszystkie osoby wsiadające są wewnątrz, a wysiadające opuściły autobus.

Kierujący autobusem ma obowiązek przyjąć od pasażera rzecz znalezioną w autobusie oraz przekazać ją do siedziby MZK Sp. z o.o. w Przemyślu.

Kierowcy autobusu zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów, spożywania posiłków i palenia tytoniu.

Informacje obsługi autobusu powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy. Pracownicy Przewoźnika zobowiązani są do udzielania na prośbę pasażera informacji dotyczących przewozu.

W każdym autobusie powinna znajdować się informacja o możliwości składania przez podróżnych wniosków i skarg na działalność Przewoźnika.

KONTROLA BILETOWA

Prawo do kontroli biletów w autobusie mają kierujący autobusem oraz osoby upoważnione przez MZK Sp. z o. o. w Przemyślu legitymujące się identyfikatorem ze zdjęciem i numerem służbowym umieszczonym w widocznym miejscu.

Kontrola biletowa rozpoczyna się gdy drzwi są już zamknięte i autobus ruszył z przystanku.

Podczas kontroli pasażer obowiązany jest okazać bilet oraz dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku biletu imiennego lub dokument uprawniający do ulgi – w przypadku biletu ulgowego.

Osoba, która nie może okazać ważnego biletu za przejazd zobowiązana jest do uiszczenia opłaty za przejazd i nałożonej opłaty dodatkowej.

W szczególnych przypadkach MZK Sp. z o. o. w Przemyślu może anulować opłatę dodatkową.

W celu wypisania blankietu opłaty dodatkowej pasażer obowiązany jest okazać dokument stwierdzający tożsamość.

Po przyjęciu opłaty dodatkowej osoba kontrolująca wystawia dowód wpłaty   potwierdzający przyjęcie gotówki.

Odmowa okazania przez osobę jadącą bez ważnego biletu dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości, uzasadnia wezwanie Policji lub Straży Miejskiej, względnie dowóz do siedziby tych jednostek.

Wersja XML