Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opłaty dodatkowe

Wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych

Podstawa prawna:

W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu (ważnego biletu przejazdowego lub dokumentu poświadczającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego), pasażer zobowiązany jest do uiszczenia opłaty przewozowej orazopłaty dodatkowej w wysokości:

1. Za przejazd bez ważnego biletu jednej osoby:
  a)   50-krotność ceny biletu Jednorazowego 45 ważnego w pierwszej strefie biletowej, gdy płatność opłaty następuje w terminiepowyżej 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.
  b)   35-krotność ceny biletu Jednorazowego 45 ważnego w pierwszej strefie biletowej, gdy płatność opłaty następuje w terminiedo 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.
2. Za przejazd na podstawie biletu o zaniżonej wartości:
  a)   25-krotność ceny biletu Jednorazowego 45 ważnego w pierwszej strefie biletowej, gdy płatność opłaty następuje w terminiepowyżej 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.
  b)   20-krotność ceny biletu Jednorazowego 45 ważnego w pierwszej strefie biletowej, gdy płatność opłaty następuje w terminiedo 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.
3. Za spowodowanie zatrzymania pojazdu bez uzasadnionej przyczyny: 150-krotność ceny biletu Jednorazowego 45 ważnego w pierwszej strefie biletowej.
4. Za spowodowanie zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny: 300-krotność ceny biletu Jednorazowego 45 ważnego w pierwszej strefie biletowej.
 

Kontrola biletów

1. Kontrola dokumentów przewozu osób prowadzona jest według zasad określonych w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. — Prawo przewozowe przez kontrolerów upoważnionych przez Miasto lub MZK.
2. Za spowodowanie zatrzymania pojazdu bez uzasadnionej przyczyny: 150-krotność ceny biletu Jednorazowego 45 ważnego w pierwszej strefie biletowej.
3. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu (ważnego biletu przejazdowego lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego), pasażer zobowiązany jest do uiszczenia opłaty przewozowej oraz opłaty dodatkowej.
4. Bilet przejazdowy, którego stan nie pozwala, w szczególności ze względu na stopień zniszczenia czy zabrudzenie, na ustalenie prawidłowości jego skasowania, a także noszący ślady ingerencji mechanicznej lub chemicznej oraz bilet odstąpiony, jest nieważny.
5. Od pasażera korzystającego z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego (posiadającego ważny bilet ulgowy), ale nie posiadającego przy sobie dokumentów potwierdzających uprawnienie do takiego przejazdu, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli przedstawi te dokumenty, zamiast opłaty dodatkowej pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 10% opłaty dodatkowej.
5 Od pasażera korzystającego z przejazdu (posiadającego ważny bilet 30-dniowy, 90-dniowy lub 365-dniowy), ale nie posiadającego przy sobie biletu podczas kontroli, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia kontroli przedstawi ważny bilet, nie pobiera się opłaty manipulacyjnej.
  a)  Przez ważny bilet rozumie się bilet ważny w momencie kontroli.
  b)  Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej dotyczy wyłącznie biletów imiennych.
7. W przypadku odmowy okazania dokumentu przewozu albo odmowy uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 3, zastosowanie mają przepisy art. 33a ust. 7 ustawy Prawo przewozowe.
Wersja XML